Vedtekter for Friborgerforbundet

Friborgerforbundet ble stiftet 2. februar 2010.

 

§ 1 – NAVN, SETE OG ANNET

–          Navnet på organisasjonen er Friborgerforbundet.

–          Friborgerforbundet har sete i Stavanger.

–          Friborgerforbundet er partipolitisk uavhengig.

–          Friborgerforbundets driftsår følger kalenderåret.

 

§ 2 – FORMÅL

Friborgerforbundet er en individualistisk livssynsorganisasjon, registrert etter ”Lov om tilskott til livssynssamfunn” av 12. juni 1981. Friborgerforbundet vil arbeide for å bidra til at medlemmene kan praktisere sitt individualististiske livssyn.

 

§ 3 – INDIVIDUALISME

Individualismen er et livssyn som baserer seg på det aristoteliske verdensbildet og opplysningstidens rasjonelle overbevisning om at individet har suveren rett til å bestemme over sitt eget liv.

 

Individualismen setter individet i sentrum. Individualismen har som mål å fremme fornuft, selvstendighet, frihet og fredelig sameksistens mellom individene. Det individualistiske livssyn medfører en forpliktelse overfor individets selvbestemmelsesrett som uttrykk for sentrale verdier og idealer.

 

§ 4 – VIRKSOMHET

Forbundet vil arbeide for:

–          en stat som respekterer individets rett til å praktisere sitt individualistiske livssyn, altså friborgerskap

–          å spre kunnskap om individualismen og forbundets virksomhet

 

§ 5 – ORDINÆRT MEDLEMSKAP

Ordinært medlemsskap i Friborgerforbundet er åpent for enkeltpersoner som har fylt 15 år og som er enig i § 2-4 og godtar øvrige vedtekter.

 

Innmelding og utmelding skal skje skriftlig eller på annen revisorgodkjent måte. Alle medlemmer må oppgi navn, adresse og fødsels/personnummer ved innmelding. Alle medlemmer plikter å holde adresse- og annen kontaktinformasjon oppdatert. Medlemskap gjelder inntil det sies opp skriftlig, eller til medlemmet blir ekskludert.

 

Medlemmers barn under 15 år kan registreres som tilhørige.

 

§ 6 – UTVIDET MEDLEMSKAP

Utvidet medlemskap er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kravene til ordinært medlemskap, og som i tillegg innvilges utvidet medlemskap av Sentralstyret. Sentralstyret, eller den/de Sentralstyret bemyndiger, skal som minstekrav forsikre seg om at medlemmet har en grunnleggende filosofisk forståelse av individualismen som beskrevet i forbundets plattform. Utvidet medlemskap gjelder inntil utmelding eller eksklusjon.

 

§ 7 – BESTEMMELSER FOR MEDLEMSKAP

Sentralstyret kan ved flertallsavgjørelse ekskludere et ordinært medlem med umiddelbar virkning. Medlemmer med utvidet medlemskap kan ekskluderes ved enstemmighet i Sentralstyret. Dersom et sentralstyremedlem vurderes ekskludert, skal dette medlemmet selv ikke delta i avstemningen, men dets vararepresentant tiltre. Sentralstyret behøver ikke å begrunne sitt eksklusjonsvedtak overfor medlemmet eller andre. Det ekskluderte medlemmet kan skriftlig anke eksklusjonsvedtaket inn for Generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling.

Enkeltmedlemmer skal ikke uttale seg offentlig på vegne av Friborgerforbundet uten samtykke fra et medlem av Sentralstyret.

Det skal ikke gis opplysninger utad om hvem som er medlemmer i Friborgerforbundet, med mindre dette er klarert med det enkelte medlem. Unntatt dette er offentlige myndigheter dersom opplysninger om medlemsmassen er et kriterium for tildeling av midler.

 

 

§ 8 – GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er Friborgerforbundets høyeste organ. På Friborgerforbundets generalforsamling har alle av Friborgerforbundets kontigentbetalende medlemmer møte-, tale- og stemmerett. Kun medlemmer med utvidet medlemskap har forslagsrett og er valgbare. Ekskluderte medlemmer som har blitt ekskludert i tiden siden forrige Generalforsamling, har møte- og talerett kun dersom Generalforsamlingen vedtar dette ved åpningen av møtet. Ekskluderte medlemmer har aldri stemmerett eller forslagsrett, og er ikke valgbare.

For hvert driftsår skal det avholdes generalforsamling i oktober/november. Generalforsamlingen bestemmer sted for neste års generalforsamling, eller bestemmer at den skal avholdes elektronisk eller på annen egnet måte.

Generalforsamling skal innkalles med minst 4 ukers varsel, med forslagsfrist 3 uker før møtet. Endelig agenda skal være utsendt 2 uker før møtet. Innkalling og agenda regnes som utsendt når den er tilgjengelig fra hovedsiden til Friborgerforbundets nettsted.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Med mindre annet er bestemt, trer alle beslutninger i kraft 1. januar i det kommende driftsåret.

Generalforsamlingen ledes av en ordstyrer og refereres av en referent, begge valgt ved åpningen av møtet. To medlemmer utenfor Sentralstyret, begge valgt etter at ordstyrer og referent er valgt, undertegner generalforsamlingens protokoll.

Generalforsamlingen skal forberede det kommende driftsår og skal behandle følgende saker i angitt rekkefølge:
a) Anker på Sentralstyrets eksklusjonsvedtak
b) Styrets beretning om virksomheten
c) Revisors beretning
d) Ansvarsfritagelse for Sentralstyret og revisor
e) Valg av styreleder
f) Valg av øvrig Sentralstyre og varamedlemmer
g) Valg av valgkomité
h) Valg av revisor
i) Innkomne forslag
j) Fastsettelse av eventuell kontigentsats
k) Fastsettelse av budsjett

Votering:
a) Votering skal skje hemmelig dersom en eller flere stemmeberettigede krever det.
b) Blanke stemmer teller ikke.
c) Alle voteringer unntatt vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall. Ved vedtektsendringer kreves minst 3/4 flertall på ordinær generalforsamling. På ekstraordinær generalforsamling kreves 9/10 flertall.
d) Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme. Ved personvalg gjelder dette ikke, men omvalg skal da foretas.

 

§ 9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst ett sentralstyremedlem, revisor eller 10% av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling avholdes der Friborgerforbundet har sete, eller elektronisk dersom Sentralstyret bestemmer dette. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av Sentralstyret, med minst to ukers varsel, og avholdes innen én måned fra kravet ble fremsatt.

 

Dersom Sentralstyret og/eller revisor er valgt på ekstraordinær generalforsamling, fungerer de til første ordinære generalforsamling.  Med mindre annet blir bestemt, trer vedtak på ekstraordinær generalforsamling i kraft umiddelbart. Voteringsbestemmelsene i § 8 gjelder ved ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10 – SENTRALSTYRET
Friborgerforbundets daglige ledelse består av et Sentralstyre som består av en styreleder, kasserer og ett styremedlem. Varamedlemmer tiltrer dersom et av Sentralstyrets medlemmer ikke har anledning til å utføre sitt embete. Sentralstyret leder Friborgerforbundets virksomhet i henhold til vedtekter, vedtak fattet av Generalforsamlingen, samt gjeldende lover. Sentralstyret utnevner og avsetter forstandere.

Alle avgjørelser i Sentralstyret fattes med mer enn 50% flertall av Sentralstyrets medlemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

Styrelederen må være tilstede for at Sentralstyret skal være beslutningsdyktig. Dersom styrelederen er ute av stand til å utøve sitt embete, vil kassereren bli fungerende styreleder.

Styrelederen er ansvarlig for at henvendelser til Friborgerforbundet blir besvart innen rimelig tid. Personer som ber om skriftlig informasjon om Friborgerforbundet, bør få tilsendt en informasjonsbrosjyre om individualismen og Friborgerforbundet, samt annet som sentralstyret finner egnet. Friborgerforbundets korrespondanse bør undertegnes av styrelederen.

Styrelederen er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om Friborgerforbundets alminnelige forhold. Sentralstyret bør i dette arbeidet gjøre bruk av en noenlunde regelmessig utkommende publikasjon og/eller Friborgerforbundets nettsted. Styrelederen er ansvarlig for nedtegnelse av Sentralstyrets beslutninger og handlinger.

Kassereren er ansvarlig for forvaltning av Friborgerforbundets midler og eiendom. Kassereren skal avgi regnskap til revisor innen 2. februar året etter hvert enkelt driftsår.

 

Alle verv gjelder for ett driftsår.

 

§ 11 – ØVRIGE TILLITSVERV
Revisor skal revidere regnskapet og avgi beretning til ordinær generalforsamling. Revisor kan ikke være medlem av Sentralstyret.

Valgkomiteen består av inntil tre medlemmer. Sentralstyrets medlemmer bør om mulig ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå medlemmer med utvidet medlemskap til de verv som skal besettes på Generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal foreligge tre uker før Generalforsamlingen avholdes.

Alle verv gjelder for ett driftsår.

 

§ 12 – ØKONOMI
Friborgerforbundet er et ikke-profitt foretakende.

Friborgerforbundet kan kreve kontingent av sine medlemmer, men bør fortrinnsvis basere driften på frivillige bidrag, inngangspenger og/eller offentlig støtte. Innbetalt kontingent blir ikke refundert ved utmelding eller eksklusjon.

Friborgerforbundet og Friborgerforbundets medlemsgrupper skal ikke sette seg i gjeld. Ved lave inntekter skal aktivitetsnivået umiddelbart reduseres tilsvarende.

Del dette: